ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЕБСАЙТА

Актуализирана с Регл. (ЕС) 2016/679 (Европейски регламент за защита на личните данни)

Въведение

Диализа Мукария се отнася сериозно към Вашата поверителност, и се ангажира да я спазва. Настоящата декларация за поверителност („Privacy Policy“) обяснява обработката на личните данни, които Диализа Мукария събира чрез уебсайта , и ангажиментите, поети от компанията в този смисъл. Диализа Мукария може да обработва Вашите лични данни когато посещавате сайта и използвате услугите , и функциите му. В секциите на сайта, където се събират лични потребителски данни, обикновенно се публикува специален правилник съгласно член 13/15 от Регламента (ЕС) 216/679. Когато е предвидено от регламента, преди обработката на личните данни, се изисква съгласието на потребителя. Ако потребителят предоставя лични данни на трети страни, трябва да гарантира, че съобщаването на данните на Диализа Мукария и третирането им според целите, посочени в приложимата политика за поверителност, е в съответствие с Регламента (ЕС) 216/679.

Идентификация на администратора на личните данни и на длъжностното лице, отговарящо за тяхната защита

Администратор на събирането и обработката на данни е „Мукария ООД”, със седалище във Валдериче, булевард Европа №23 – тел. +39 0923836440 рес (заверена електронна поща): centroemodialisispa@pec.it

Отговарящ за защитата на личните данни е адвокат Джузепе Едоардо Скарлата с офис в Палермо, улица Енцо и Елвира Селерио 38 – mail: avv.scarlata@pec.it

Видове обработвани лични данни

Посещенията и консултациите на сайта, по принцип ,не включват събиране и обработка на лични данни, с изключение на навигационните данни и бисквитките. Освен така наречените „навигационни данни” (вж. по-долу), личните данни, предоставени доброволно от потребителя, могат да бъдат обработвани, когато той сърфира в сайта или желае да използва услуги, предлагани от сайта. В съответствие с Кода за поверителност, Диализа Мукария, в хода на своята дейност, може също така да събира личните данни на потребителя от трети страни.

политиката за бисквитки

За повече инфомация относно политиката за бисквитки, прилагана от този сайт, вижте пълна информация

Съхраняване на личните данни

Личните данни се съхраняват и обработват чрез информационни системи,които са собственост на Диализа Мукария, и се използват от същата или от доставчици на технически услуги на трети страни. За повече информация вижте раздела „ Достъпност на личните данни” , който следва по-долу. Данните се обработват единствено от специално упълномощен персонал, включително този, който е отговорен за извършването на извънредни операции по поддръжка.

Цели и методи за обработка на данни

Диализа Мукария може да обработва общите и лични данни на потребителя за следните цели: използване от потребителя услуги и функции предлагани от сайта, администриране на заявки и сигнали от страна на потребителите, изпращане на бюлетини, управление на кандидатурите получени чрез сайта, и т.н
Освен това, с допълнително конкретно незадължително съгласие на потребителя, Диализа Мукария може да обработва личните данни за маркетингови цели, тоест за изпращане на рекламни материали до потребителя и/или търговски комуникации за услугите на Дружеството на посочените адреси, както чрез традиционни методи и/или средства за контакт (хартиена поща, телефонни разговори с оператор и др.), така и чрез автоматизирани (комуникации по интернет, факс, електронна поща, SMS, приложения за мобилни устройства като смартфони и таблети, акаунти в социалната мрежа – например, чрез Facebook или Twitter-, разговори с автоматичен оператор и други).
Личните данни се обработват както на хартиен носител, така и в електронна форма , и се въвеждат в информационната система на компанията при пълно съответствие с Рег. 2016/679, включително и профилите за сигурност, и конфиденциалност въз основа на принципи за коректност и законосъобразност на обработката. Съгласно Рег. 2016/679 данните се съхраняват за периода предвиден от закона.

Сигурност и качество на личните данни

Диализа Мукария се ангажира да защитава сигурността на личните Ви данни , и да спазва разпоредбите за сигурност, предвидени от закона, с цел да се избегне загуба на данните, нелигитимно или незаконно използване на данните, или неоторизиран достъп до същите, със специална отпратка към Техническите регламенти относно минималните мерки за сигурност. Освен това, информационните системи и компютърните програми, използвани от Диализа Мукария, са конфигурирани по такъв начин, че да намалят до минимум използването на лични и идентификационни данни, които се обработват само за постигане на специфични цели. Диализа Мукария използва множество съвременни технологии и процедури за безопасност, за да защити личните данни на потребителите, например личните данни се съхраняват на сигурни сървъри, разположени на места със защитен и контролиран достъп. Потребителят може да съдейства на Диализа Мукария да актуализира и поддържа личните си данни, като съобщава всяка промяна, свързана с адреса им, тяхната квалификация, информация за контакт и др.

Сфера на комуникация и достъп до данните

Личните данни могат да бъдат разкрити на:

 • всички лица, чието право на достъп до такива данни е регулирано от съответната норматива;
 • на нашите служители и сътрудници в рамките на техните задължения;
 • на всички онези физически и/или юридически, административни и/или частни лица, когато комуникацията е необходима или е функционална за осъществяването на нашата дейност според начините и целите, описани по-горе;

Предоставяне на личните данни

Предоставянето на определени лични данни от потребителя е необходимо, за да може компанията да администрира комуникациите, заявките, получени от потребителя, или да се свърже с потребителя, за да отговори на неговото изискване. Този тип данни е маркиран със символа звездичка [*] и в този случай предоставянето на данни е задължително, за да може компанията да изпълни заявката, в противен случай последната не може да бъде обработена. Събирането на данни, които не са маркирани със звездичка, не е задължително: липсата на предоставяне на тези данни няма последствия за потребителя.

Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, както е посочено в „Цели и методи на обработката“ не е задължително, и отказът за предоставянето им е без последствия. Съгласието, дадено за маркетингови цели се отнася и за изпращането на съобщения чрез автоматизирани или традиционни методи и средства за комуникация, виж по-горе.

Права на заинтересованата страна

Чл. 15 (право на достъп), 16 (право на поправка) от Регл. (ЕС) 2016/679

Заинтересованата страна има право да получи от администратора на данни потвърждение дали се извършва обработване на личните му данни, и в този случай да получи достъп до тези данни и до следната информация:

 • a) цел на обработването;
 • б) въпросните категории на личните данни;
 • в) получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат съобщени, по-специално ако получателите са трети страни или международни организации;
 • г) периодът на съхранение на личните данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • д) наличието на право на заинтересования да изисква от администратора на данни да поправи, изтрие или ограничи обработването на личните данни, които го засягат, или да откаже тяхното обработване;
 • е) правото да подаде жалба до контролен орган;
 • ж) ако данните не са дадени от заинтересованата страна, цялата налична информация за произхода им;
 • З) съществуващият автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилирането и логичните методи за обработка на информацията, както и крайните резултати и последствия от такава обработка за притежателя на данните.

Чл. 17 от Регл. (ЕС) 2016/679 - право на анулиране („право да бъде забравено“)

Заинтересованата страна има право на незабавно изтриване на личните данни от администратора на данните, и администраторът на личните данни е задължен да анулира същите незабавно, в следните случаи:

 • а) личните данни вече не са необходими по отношение на целите, за които са били събрани или обработени;
 • б) заинтересованият оттегля съгласието, на което се основава обработването в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9,параграф 2, буква а) и ако няма друго правно основание за обработването;
 • в) заинтересованият се противопоставя на обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма друга законна причина за продължаване на обработката или същият е против обработването по член 21, параграф 2;
 • г) личните данни са незаконно обработени;
 • д) личните данни трябва да бъдат заличени с цел изпълнение на правно задължение, предвидено от законодателството на ЕС или на държавата-членка, за която се прилага;
 • е) личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги съгласно член 8, параграф 1 от Рег. (ЕС) 2016/679.


Право за ограничаване на обработването, чл. 18

Заинтересованият има право да получи ограничение за обработка на данните от администратора, когато възникне едно от следните условия:

 • а) заинтересованата страна оспорва точността на личните данни, в периода необходим за тяхната проверка;
 • б) обработването е незаконно и заинтересованата страна се противопоставя на изтриването на личните данни, вместо това изисква използването им да бъде ограничено;
 • в) въпреки че администраторът на данни не се нуждае повече от тяхното обработване, личните данни са необходими на заинтересованата страна за да установи, упражни или защити свое право в съда;
 • г) заинтересованата страна се противопоставя на обработването в съответствие с член 21, параграф 1, Регламент (ЕС) 216/679 до изчакването на проверката на възможното разпространение на законните причини на администратора на данни на тези на заинтересованата страна.

Право на преносимост на данните, чл. 20

Заинтересованата страна има право да получава в структуриран формат, достъпен и четим от автоматично устройство, отнасящите се до нея лични данни, дадени на администратора на данни и има право да прехвърля такива данни на друг администратор на данни без да бъде възпрепятстван от администратора на данни.

Отмяна на съгласието за обработка

Заинтересованата страна има право да отмени съгласието за обработка на своите лични данни, като изпрати препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес: via Principe di Granatelli n. 46 – 90139 Palermo, с приложено фотокопие на своя документ за самоличност със следния текст: . След тази операция Вашите лични данни ще бъдат премахнати от архивите възможно най-скоро.

Ако желаете да получите повече информация относно обработката на Вашите лични данни или да упражните правата, посочени по-горе в точка 7, можете да изпратите препоръчано писмо на следния адрес: viale Europa n. 23 – Valderice (TP). Преди да получите или да промените каквато и да било информация, е възможно да се наложи да потвърдите Вашата самоличност и да отговорите на някои въпроси. Ще Ви бъде отговорено възможно най-скоро.

Резервирайте сега