FORMULÁŘ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO WEBOVÉ STRÁNKY

Aktualizováno na základě Směrnice EU č. 679/2016 (Obecní směrnice EÚ o ochraně osobních údajů)

Úvod

Dialisi Mucaria leží na srdci ochrana osobních údajů.
Následně Směrnice o ochraně osobních údajů (“Privacy Policy”) popisuje, jakým způsobem se bude s osobními údaji, v rámci činnosti Dialisi Mucaria, pracovat a co bude pro Společnost závazné v případě zpracování údajů subjektu, který se rozhodne navštívit Stránku Společnosti a využít jejích služeb. V sekci Používaní osobních údajů jsou obsaženy směrnice, jimiž se Společnost řídí a případně i autorizace k užití osobních údajů ze strany subjektu v souladu s čl.13 /15 Obecní směrnice EÚ č. 679/2016. V případě, že subjekt uvede údaje třetí osoby, musí mít jistotu, že veškerá komunikace se Spoločností Dialisi Mucaria a taky samotné použití daných údajů, se uskuteční v souladu s Obecní směrnicí EÚ č. 679/2016.

Identifikační údaje vlastníka a odpovědného za ochranu osobních údajů

Vlastníkem zpracování údajů je “Mucaria s.r.l.” , sídlem na adrese: Valderice (Trapani) viale Europa n. 23 - tel. +39 0923836440 CERTIF.EMAIL: centroemodialisispa@pec.it

Odpovědným za ochranu osobních údajů právní poradce, dr. Giuseppe Edoardo Scarlata, sídlem na adrese: Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio č. 38 – email: avv.scarlata@gmail.com, Certif.email: avv.scarlata@pec.it

Kategorie zpracovaných údajů

Navigace a prohlídka Stránky většinou nevyžaduje sbírání a zpracování osobních údajů subjektu. Výjimku tvoří údaje, nezbytné k navigaci a cookies, viz dále. “Údaje pro navigaci” (dále), včetně osobních údajů nezbytných k využití různých funkcí a služeb Stránky, mohou být také předmětem zpracování osobních údajů. V souladu se Směrnicí o ochraně osobních údajů, Dialisi Mucaria může také sbírat údaje od třetích osob, je-li to nezbytné k výkonu její činnosti.

Cookies

Podrobnější informace o cookies a jejích použití na téhle web stránce viď rozšířenou směrnici.

Přechovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou přechovávány a spravovány prostřednictvím informačních systémů firmy Dialisi Mucaria, podrobnější informace v sekci “Přístup k osobním údajům”. K osobním údajům má přístup pouze autorizovaný personál, včetně těch, jejichž úkolem jsou mimořádně úpravy.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Dialisi Mucaria zpracovává obecní a citlivé údaje užívatele následovně: k využívání služeb, jež Stránka poskytuje, ke zpracování žádostí resp.reklamací ze strany užívatele, k zaslání správ, ke zpracování žádostí ucházečů o práci, atd.
Dialisi Mucaria může užít údajů k marketingovým účelům, pouze se souhlasem užívatele, zaslat např.obchodní informace, jež se týkají služeb Stránky, tradičně (pošta, telefonní komunikace) nebo automaticky (internet, fax, e-mail, sms, mobilní aplikace smartfónu, tabletu, sociální sítě – Facebook, Twitter, automatický teleoperátor, atd.). Osobní údaje jsou zpracovány papírově nebo elektronicky a zařazeny do informačního systému firmy v souladu se Směrnicí EÚ 2016/679, včetně bezpečnostních profilů, důverných informací. V souladu se Směrnicí EÚ 2016/679 jsou osobní údaje přechovávány použe na čas, vymezený zákonem.

Bezpečnost a kvalita osobních údajů

Cílem Dialisi Mucaria je bezpečnost osobních údajů užívatele, respektujíc všechny platné bezpečnostní předpisy a normy ve snaze předejít strátě, neadekvátnímu nebo nelegálnímu zacházení s údaji, neautorizovanému přístupu k nim v souladu s technickými bezpečnostními předpisy . Kromě toho, veškeré informační systémy a programy Dialisi Mucaria jsou nastaveny tak, aby co nejméně využívali osobních identifikačních údajů; pouze zřídka, pro zcela specifické účely. Dialisi Mucaria disponuje moderními bezpečnostními technologiemi k ochraně osobních údajů užívatele, které jsou uloženy na bezpečných serverech a na chráněných, kontrolovaných místech. Užívatel může komunikovat Dialisi Mucaria veškeré změny osobních údajů, bydliště, kvalifikace, kontakt,…atd.

Komunikace a přístup k údajům

Přístup k osobním údajům mají:

 • veškeré subjekty , které disponují povolením k přístupu k údajům;
 • naši spolupracovníci, zaměstnanci, v rámci předem vymezených kompetencí;
 • fyzické / právnické osoby, veřejné a/nebo soukromé,, je-li to nezbytné pro výkon naší činnosti a to výhradně výše uvedeným způsobem a za již spomenutým účelem;

Způsob poskytování osobních údajů

Poskytnout některé specifické osobní údaje je nezbytné, aby Společnost mohla komunikovat, zpracovat eventuélní žádosti užívatele nebo se s ním moct kontaktovat. Takové údaje se označují [*] a jejich poskytnutí je nevyhnutnelné pro kladné odbavení některých požadavek, jež by v opačném případě zůstaly nevybavené. Poskytovaní ostatních údajů, jež nejsou označeny [*] je libovolné : jejich neposkytnutí nebude mít pro užívatele žádný negativní dopad.

V případě údajů, potřebných k marketingovým ůčelům, pojednává o tom sekce “Učel a zpracování osobních údajů”, není nezbytné jejich poskytnutí a nebude to mít žádný negativní dopad pro užívatele v případě, že je neuvede. Souhlas s použitím osobních údajů pro marketingové účely, zahrnuje také odeslání informací automaticky nebo tradičně, viz výše.

Práva zainteresované osoby

Čl. 15 (právo k přístupu), 16 (právo úpravy údajů) Směrnice Rady EU 2016/679

Zainteresovaná osoba má právo být vlastníkem zpracování údajů upovědoměna o tom, že jsou její údaje zpracovávány, má právo přístupu k vlastním osobním údajům a také k informacím o:

 • a) účelu jejich zpracování;
 • b) typu osobních údajů;
 • c) příjemci, jemuž budou údaje komunikované, zejména v případě příjemců z jiného státu nebo v případě mezinárodních organizací;
 • d) délce přechovávání osobních údajů resp., je-li to možné, o kritériu, jež určuje délku jejich přechovávání;
 • e) právu požádat vlastníka zpracování osobních údajů o jejich úpravu resp.smazání nebo omezení jejich použití nebo také úplné odmítnutí zpracování vlastních osobních údajů;
 • f) právu stěžovat se kontrolním orgánům v případě potřeby;
 • g) existenci automatizovaného zpracování a profilování, zejména při informacích o logických postupech, důležitosti a předpokládaném důsledku takového zpracování pro zainteresovanou osobu.

Právo čl. 17 Směrnice Rady EU 2016/679 – právo na výmaz

Zainteresovaná osoba má právo žádat po vlastníku zpracování osobních údajů jejich výmaz , a to aniž by vlasník otálel v případě existence jednoho z následujících důvodů:

 • a) údajů již není zapotřebí k účelu, k němuž byly původně sesbírány a zpracovány;
 • b) zainteresovaná osoba odvolá souhlas s jejich zpracováním na zákl. čl. 6, paragrafu 1, písmena a), nebo čl. 9, paragrafu 2, písmena a), a také v případě, že není důvodu k jejich zpracování;
 • c) zainteresovaná osoba odmítne jejich zpracování na zákl. čl. 21, paragrafu 1, a neexistuje tudíž žádný legitimní důvod, aby jejich zpracování pokračovalo, nebo na zákl. čl. 21, paragrafu 2;
 • d) osobní údaje byly zpracovány nezákonním způsobem;
 • e) na základě právního nařízení Unie nebo členského státu, jehož subjektem je vlastník zpracování osobních údajů;
 • f) sběr údajů proběhl na základě nabídky služeb informační společnosti, na zákl.čl. 8, paragrafu 1 Směrnice Rady EU 2016/679


Právo na zákl. čl. 18 Právo na omezení zpracování údajů

Zainteresovaná osoba má právo požádat vlastníka zpracování údajů o o jejich omezení v případě, že:

 • a) dané osobní údaje, nejsou, podle uživatele, přesné, je ovšem povinný poskytnout vlastníku zpracování údajů čas, nezbytný ke kontrole;
 • b) je zpracování údajů nezákonné, zainteresovaná osoba neudělí souhlasu k jejich výmazu, nýbrž jenom k omezení jejich použítí;
 • c) je potřebuje zainteresovaná osoba pro účely soudního jednání, vlastník zpracování údajů je ale již nepotřebuje;
 • d) zainteresovaná osoba nesouhlasí se zpracováním údajů ve smyslu čl. 21, paragrafu 1, Směrnice EU 2016/679 po dobu, jež je potřebná k ověření legitimních důvodů ze strany vlastníka zpracování údajů vzhledem k právu zainteresované osoby.

Právo na zákl. čl.20 Právo na přenositelnost údajů

Zainteresovaná osoba má právo požádat o obdržení vlastních osobních údajů v čitelné a strukturované formě a také poslat je dalšímu eventuélnímu vlastníku zpracování údajů, aniž by k tomu měl původní vlastník výhrady.

Odvolání souhlasu ke zpracování údajů

Zainteresovaná osoba má právo odvolat souhlas ke zpracování vlastních údajů, stačí poslat doporučený dopis s potvrzením o přijetí na adresu: Via Principe di Granatelli 46 – 90139 Palermo, s kopií osobního dokladu a následně formulovanou žádostí:: <<odvolání souhlasu ke zpracování veškerých osobních údajů>>. Poté budou Vaše osobní údaje odstraněny z archívú co nejdřív.

Pro bližší informace ohledně zpracování Vašich údajů nebo uplatnění práva podle bodu 7, zašlete, prosím, doporučený dopis s potvrzením o přijetí na adresu: viale Europa 23 – Valderice (Tp). Pravděpodobně Vás požádáme o zodpovězení některých dotazů ve snaze ověřit Vaší totožnost. V každém případě, bude naší snahou odpovědět co nejdřív.

Objednejte si hned