MODEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH DÁT NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

V zmysle Smernice Rady EÚ č. 679/2016 (Všeobecná európska smernica o ochrane osobných dát).

Úvod

Ochrana osobných dát návštevníka je prioritou kliník dr. Dialisi Mucaria.
Pokyny k ochrane osobných dát (“Privacy Policy”), ktoré nasledujú, podrobne popisujú, ako Dialisi Mucaria osobné dáta používa, ako s nimi pracuje a k čomu sa pri spracovaní dát návštevníka Stránky zaväzuje. V podstránke Ochrana osobných dát nájdete pokyny, ktoré usmerňujú príp.autorizujú Spoločnosť k používaniu osobných dát návštevníka v zmysle čl.13 /15 Smernice Rady EÚ č. 679/2016. To platí i v prípade, že návštevník komunikuje osobné dáta tretej strany – musí mať istotu, že použitie spomenutých dát sa uskutoční v súlade so Smernicou Rady EÚ č. 679/2016.

Identifikačné údaje vlastníka a zodpovedného za ochranu osobných dát

Vlastníkom spracovania dát je “Mucaria s.r.l.” , sídlo: Valderice (Trapani) viale Europa n. 23 - tel. +39 0923836440 CERTIF.EMAIL: centroemodialisispa@pec.it

Zodpovedným za ochranu osobných dát je právny poradca, dr. Giuseppe Edoardo Scarlata, sídlo: Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio č. 38 – email: avv.scarlata@gmail.com, Certif.email: avv.scarlata@pec.it

Kategórie spracovaných dát

Vstupy a navigácia na Stránke zväčša nevedú automaticky ku zberu a spracovaniu osobných dát návštevníka. Výnimkou sú dáta, potrebné k navigácii a cookies. “Dáta pre navigáciu” (viď ďalej) zahŕňajú osobné dáta, nevyhnutné k využívaniu niektorých služieb a funkcií Stránky, a tiež môžu byť súčasťou spacovaných dát. V súlade s Pokynmi o ochrane osobných dát, môže spoločnosť Dialisi Mucaria požiadať o dáta od tretej strany, ak to vyžaduje výkon jej činnosti.

Cookies

Bližšie informácie o použití cookies na tejto webovej stránke nájdete v sekcii Podrobnejšie pokyny k používaniu cookies viď podrobnú smernicu.

Uchovávanie osobných dát

Osobné dáta sa uchovávajú a spracovávajú pomocou informačných systémov spoločnosti Dialisi Mucaria, bližšie informácie v sekcii “Prístup k osobným dátam”. Prístup k nim má len autorizovaný personál, vrátane tých, ktorí majú na starosti zvláštne úpravy.

Účel a spôsob spracovania osobných dát

Spoločnosť Dialisi Mucaria spracováva všeobecné a citlivé dáta návštevníka k následovným účelom: na využitie služieb, ktoré Stránka poskytuje, ako spracovanie rôznych žiadostí či reklamácií, odosielanie správ, preskúmanie žiadostí o pracovné miesta, a pod.
Spoločnosť Dialisi Mucaria môže spomínané dáta použiť pre potreby marketingu, so súhlasom návštevníka, ako napr.odoslanie informácií o službách Stránky, či už tradične (poštou, telefonicky) alebo automaticky (internet, fax, e-mail, sms, aplikácie smartfónu, tabletu, sociálne siete – Facebook, Twitter, automatický teleoperátor, a pod.). Osobné dáta sú spracované v papierovej alebo elektronickej forme a následne zaradené do informačného systému spoločnosti v súlade so Smernicou EÚ 2016/679, vrátane bezpečnostných profilov a dôverných informácií, a uchovávané len na dobu, presne vymedzenú spomínanou smernicou.

Bezpečnosť a kvalita osobných dát

Spoločnosť Dialisi Mucaria má na zreteli bezpečnosť dát návštevníka, s využitím platných bezpečnostných predpisov a noriem sa snaží predísť ich strate, nevhodnému či nezákonnému zaobchádzaniu s nimi, neautorizovanému prístupu k dátam či porušeniu bezpečnostných noriem. Všetky informačné systémy Spoločnosti Dialisi Mucaria sú zároveň nastavené tak, aby čo najmenej využívali osobné identifikačné dáta návštevníka; výnimkou sú niektoré nevyhnutné, špecifické účely. Spoločnosť Dialisi Mucaria pracuje s modernými bezpečnostnými technológiami, slúžiacimi k ochrane osobných dát návštevníka. Tieto sú uložené na bezpečných serveroch, na chránených a kontrolovaných miestach. Návštevník má možnosť oznámiť Spoločnosti Dialisi Mucaria akékoľvek zmeny vo vlastných osobných dátach, adresu bydliska, študijné zmeny, kontaktné čísla,...a pod.

Prístup k dátam

Prístup k dátam majú:

 • osoby, ktoré sú k tomu oficiálne oprávnené;
 • naši spolupracovníci, zamestnanci, pokiaľ to vyplýva z ich pracovných kompetencií;
 • fyzické / právnické osoby, verejné a/alebo súkromné, pokiaľ je to nevyhnutné pre výkon činnosti Spoločnosi a to len spôsobom a za účelom, ktoré sme popísali vyššie;

Spôsob poskytnutia osobných dát

Poskytnúť niektoré špecifické osobné dáta je nevyhnutné k tomu, aby mohla Společnosť oznámiť resp.spracovať prípadné žiadosti návštevníka alebo sa s ním môcť skontaktovať. Tieto dáta sú vždy označené hviezdičkou [*] a treba ich zadať, aby Vaša požiadavka mohla byť vybavená. Do políčok, ktoré nie sú označené hviezdičkou, netreba dáta zadať, sú ľubovoľné: na vybavenie požiadavky návštevníka to nebude mať negatívny dopad.

O dátach, potrebných na marketingové účely, sa píše v sekcii “Účel a spôsob spracovania osobných dát”, sú ľubovoľné a ak ich návštevník neuvedie, nebude to mať preňho žiaden negatívny dopad. Súhlas s použitím osobných dát na marketingové účely, sa týka automatického či tradičného odoslania informácií.

Práva zainteresovanej osoby

Čl. 15 (právo na prístup), 16 (právo na úpravu) Smernice Rady EÚ 2016/679

Zainteresovaná osoba má právo byť informovaná vlastníkom spracovania dát, že prebieha resp.neprebieha spracovanie vlastných dát a v prvom prípade má právo na prístup k nim a k nasledujúcim informáciám:

 • a) účel spracovania dát;
 • b) kategórie zadaných osobných dát;
 • c) príjemca resp.kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú dáta komunikované, obzvlášť v prípade príjemcov z tretej krajiny resp.medzinárodných organizácií;
 • d) predbežné obdobie uchovávania osobných dát alebo, ak to nie je možné, aspoň kritériá, ktoré určujú dané obdobie uchovávania;
 • e) právo zainteresovanej osoby žiadať od vlastníka spracovania osobných dát ich úpravu resp.vymazanie alebo obmedzenie ich použitia, ako i úplné odmietnutie spracovania vlastných dát;
 • f) právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu;
 • g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 • h) že existuje automatizované rozhodovanie a profilovanie, obzvlášť, čo sa týka informácií o použitých logických postupoch, dôležitosti a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania pre zainteresovanú osobu.

Právo podľa čl. 17 Smernice Rady EÚ 2016/679 – právo na vymazanie («právo zabudnutia»)

Zainteresovaná osoba má právo na vymazanie osobných dát zo strany vlastníka ich spracovania, vlastník dát je povinný, bez zbytočného otáľania, učiniť tak, v prípade, že existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • a) že dané dáta už nie sú potrebné k účelu, ku ktorému boli pôvodne zbierané či spracovávané;
 • b) zainteresovaná osoba odvolá súhlas k ich spracovávaniu podľa čl. 6, paragrafu 1, písmena a), alebo podľa čl 9, paragrafu 2, písmena a), a v prípade, že neexistuje žiaden právny dôvod k ich spracovávaniu;
 • c) zainteresovaná osoba odmietne ich spracovávanie v zmysle čl. 21, paragrafu 1, a neexistuje žiaden legitímny dôvod k pokračovania spracovania dát, alebo odmietne na základe čl. 21, paragrafu 2;
 • d) osobné dáta boli spracované nezákonným spôsobom;
 • e) osobné dáta musia byť vymazané na základe právneho rozhodnutia, vyplývajúceho z práv Únie alebo členského štátu, ktorého subjektom je vlastník spracovania dát;
 • f) osobné dáta boli zozbierané vo vzťahu k ponuke služieb informačnej spoločnosti, na zákl.čl. 8, paragrafu 1 del Smernice Rady EÚ 2016/679


Právo podľa čl. 18 Právo na obmedzenie spracovania dát

Zainteresovaná osoba má právo požiadať vlastníka spracovania dát o ich obmedzenie v prípade, že:

 • a) osobné dáta nie sú presné, a to na dobu, nevyhnutnú k ich kontrole;
 • b) je spracovanie dát nezákonné, avšak zainteresovaná osoba nesúhlasí s ich vymazaním, ale žiada o obmedzenie ich použitia;
 • c) slúžia zainteresovanej osobe, hoci už ich vlastník spracovania nepotrebuje, pre účely v prípadnom súdnom konaní;
 • d) zainteresovaná osoba odmieta spracovanie dát v zmysle čl. 21, paragrafu 1, Smernice EÚ 2016/679 výhradne na dobu, potrebnú k preukázaniu prípadnej legitímnosti zo strany vlastníka spracovania dát vzhľadom k právam zainteresovanej osoby.

Právo podľa čl.20 Právo na prenos dát

Zainteresovaná osoba má právo dostať svoje osobné dáta od vlastníka ich spracovania v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe a poslať ich inému vlastníkovi bez akýchkoľvek výhrad zo strany pôvodného majiteľa dát.

Odvolanie súhlasu ku spracovaniu dát

Zainteresovaná osoba má právo odvolať súhlas ku spracovaniu vlastných osobných dát, prostredníctvom doporučenej žiadosti s potvrdením o odoslaní na adresu: Via Principe di Granatelli 46 – 90139 Palermo, spolu s kópiou osobného dokladu a nasledujúcou formuláciou: <<odvolanie súhlasu ku spracovaniu všetkých mojich osobných dát>>. Následne budú Vaše osobné údaje odstránene z archívov v čo najkratšom možnom termíne.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie ohľadom spracovania Vašich dát resp.ak chcete uplatniť práva, o ktorých v bode 7, zašlite doporučenú žiadosť s potvrdením o odoslaní na adresu: viale Europa 23 – Valderice (Tp). Predtým, než Vám odpovieme resp.vyhovieme Vašej žiadosti o zmenu, je možné, že bude potrebné skontrolovať Vašu totožnosť prípadne zodpovedať niektoré otázky. Každopádne, odpovieme čo najskôr

Objednejte si už teraz