MODEL DECLARAȚIE CONFIDENȚIALITATE DATE SITE WEB

Actualizată conform Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul European privind protecția datelor cu caracter personal).

Introducere

“Dialisi Mucaria” atribuie importanța corespunzătoare aspectului confidențialității utilizatorului și se angajează să o respecte. Prezenta Politică de confidențialitate descrie activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de “Dialisi Mucaria” prin intermediul website-ul său și angajamentele asumate în acest sens. “Dialisi Mucaria” poate prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul companiei și utilizați serviciile și funcțiile acestuia. În secțiunile website-ului unde sunt colectate datele personale ale utilizatorului, în mod normal, se publică o notificare de informare specifică în conformitate cu art. 13/15 din Regulamentul UE 679/2016. Atunci când acest lucru este impus de Regulamentul UE 679/2016, va fi necesar consimțământul utilizatorilor înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul furnizează date cu caracter personal unor terțe părți, acesta trebuie să se asigure că comunicarea datelor către “Dialisi Mucaria” și prelucrarea ulterioară este efectuată în conformitate cu scopurile specificate în Politica de confidențialitate aplicabilă, respectă Regulamentul UE 2016/679 și legislația în vigoare.

Detaliile de identificare ale Operatorului de Date cu Caracter personal și ale Responsabilului cu Protecția acestora

Operatorul de date cu caracter personal este “Mucaria s.r.l.”, cu sediul legal în Valderice (Tp), Viale Europa, nr. 23 - tel. +39 0923836440 pec: centroemodialisispa@pec.it

Responsabilul cu Protecția datelor cu caracter personal este Avocatul Giuseppe Edoardo Scarlata cu biroul în Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio, nr. 38 – e-mail: avv.scarlata@gmail.com - pec: avv.scarlata@pec.it

Tipuri de date prelucrate

Vizitarea și consultarea website-ului nu implică, în general, colectarea și prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, cu excepția datelor de navigare și a cookie-urilor, după cum se specifică mai jos. În plus față de așa-numitele "date de navigare" (a se vedea mai jos), datele personale furnizate voluntar de către utilizator pot fi procesate atunci când acestea interacționează cu funcționalitățile website-ului sau cu cererile de utilizare a serviciilor oferite de website. “Dialisi Mucaria” poate colecta, de asemenea, datele dumneavoastră personale de la terțe părți în cursul desfășurării propriei activități.

Politica Cookies

Petru mai multe informații asupra Politicii cookie-urilor folosită pe acest site consultați Politica extinsă.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt stocate și procesate prin intermediul sistemelor IT deținute de “Dialisi Mucaria” și gestionate de aceasta sau de terți furnizori de servicii tehnice; pentru mai multe detalii, consultați secțiunea "Accesibilitatea datelor personale" de mai jos. Datele sunt prelucrate exclusiv de personal special autorizat, inclusiv personalul responsabil cu efectuarea operațiunilor extraordinare de întreținere.

Scopuri și metode de prelucrare a datelor

"Dialisi Mucaria" poate prelucra datele personale ale utilizatorului în următoarele scopuri: utilizarea de către utilizatori a serviciilor și funcțiilor pe website, gestionarea cererilor și rapoartelor de către utilizatori, trimiterea buletinelor informative, gestionarea cererilor primite prin intermediul website-ului, etc. În plus, "Dialisi Mucaria" poate, cu acordul opțional suplimentar și specific al utilizatorului, să prelucreze datele cu caracter personal în scopuri de marketing, și anume să trimită materialul promoțional pentru utilizatori și / sau comunicările comerciale legate de serviciile companiei, la adresele indicate, atât prin metode tradiționale și / sau mijloace de contact (cum ar fi corespondența pe hârtie, apeluri telefonice cu operator real etc.) și automate (cum ar fi comunicații prin internet, faxuri, e-mailuri, mesaje text, aplicații pentru dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri și tablete – APPS – , cont de rețea socială - de exemplu, prin Facebook sau Twitter – , apeluri cu operator automat etc.). Datele personale sunt prelucrate atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, și introduse în sistemul informatic al companiei în deplină conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, incluzând profilurile de securitate și confidențialitate și pe baza principiilor corectitudinii și legalității prelucrării. În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, datele sunt păstrate și stocate pe perioada permisă de legislația în vigoare.

Securitatea și calitatea datelor cu caracter personal

"Dialisi Mucaria" se angajează să protejeze securitatea datelor dumneavoastră personale și să respecte prevederile privind securitatea prevăzute de legislația aplicabilă, pentru a evita pierderea datelor, utilizarea nelegitimă sau ilegală a datelor și accesul neautorizat la acestea, cu referire în special la Regulamentul tehnic privind măsurile minime de securitate.
Mai mult, sistemele informatice și programele de calculator folosite de "Dialisi Mucaria" sunt configurate astfel încât să minimizeze utilizarea datelor personale și de identificare; aceste date sunt procesate numai pentru îndeplini scopurile specifice urmărite. Dializa Mucaria utilizează mai multe tehnologii și proceduri avansate de securitate pentru a promova protecția datelor personale ale utilizatorilor; de exemplu, datele personale sunt stocate pe servere securizate situate în locuri cu acces protejat și controlat. Utilizatorul poate ajuta "Dialisi Mucaria" să actualizeze și să își păstreze actualizate datele personale prin comunicarea oricărei schimbări privind adresa, calificarea, informațiile de contact etc.

Domeniul de comunicare a datelor și de acces

Datele personale ale utilizatorului pot fi divulgate către:

 • toți subiecții ale căror drepturi de acces la astfel de date sunt recunoscute în conformitate cu dispozițiile de reglementare;
 • colaboratorilor și angajaților, în contextul îndatoririlor lor;
 • tuturor persoanelor fizice și/sau juridice, publice și/sau private, atunci când comunicarea este necesară sau contribuie la buna desfășurare a activității companiei și în modalitățile și scopurile descrise mai sus.

Natura furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea de date personale de către utilizator este obligatorie pentru a permite companiei să gestioneze comunicările, cererile primite de la utilizator sau să contacteze utilizatorul însuși pentru a răspunde solicitării sale. Acest tip de date este marcat cu simbolul asterisc [*] și, în acest caz, furnizarea este obligatorie pentru a permite Companiei să gestioneze cererea care, altfel, nu ar putea fi procesat. Altfel, furnizarea altor date care nu sunt marcate cu un asterisc este opțională: lipsa furnizări acestora nu va avea consecințe asupra utilizatorului. Furnizarea de date cu caracter personal de către utilizator în scopuri de marketing, așa cum se specifică în secțiunea "Scopuri și metode de prelucrare a datelor", este opțională, iar refuzul de a le acorda nu va avea nici o consecință asupra utilizatorului. Consimțământul acordat în scopuri de marketing cuprinde și trimiterea de comunicări prin metode și/sau mijloace de contact automatizate și tradiționale, așa cum este ilustrat mai sus.

Drepturile persoanei interesate

Art. 15 (dreptul la Acces), 16 (dreptul la rectificare a datelor) din Reg. UE 679/2016

Partea intersată are dreptul să obțină de la operator o confirmare că este în curs prelucrarea datelor sale cu caracter personal și, în acest caz, să aibă acces la datele cu caracter personal care o privesc și la următoarele informații:

 • a) scopul prelucrării;
 • b) categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi comunicate datele cu caracter personal, în special dacă sunt destinatari ai unor țări terțe sau organizații internaționale;
 • d) perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • e) existența dreptului persoanei vizate de a solicita operatorului de date să rectifice sau să șterge datele cu caracter personal sau să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc sau să se opună prelucrării acestora;
 • f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • g) dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile despre originea lor;
 • h) existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profile și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative cu privire la logica utilizată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unui astfel de tratament pentru persoana interesată.

Dreptul prevăzut la art. 17 din Regulamentul UE 679/2016 - dreptul la anulare ("dreptul de a fi uitat")

Partea interesată are dreptul să obțină de la operatorul de date ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul de date are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată, dacă există unul din următoarele motive:

 • a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare cu privire la scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • b) persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
 • c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) și nu există niciun motiv legitim întemeiat de a continua prelucrarea sau se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2);
 • d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • e) datele cu caracter personal trebuie eliminate pentru a îndeplini o obligație legală stabilită de legislația Uniunii Europene sau de statul membru aplicabilă operatorului de date;
 • f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul UE 679/2016.


Dreptul prevăzut la art. 18 Dreptul la limitarea prelucrării

Partea interesată are dreptul de a obține limitarea prelucrării datelor de către operatorul de date atunci când apare una dintre următoarele ipoteze:

 • a) persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pe perioada necesară pentru ca operatorul de date să verifice corectitudinea acestor date personale;
 • b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune eliminării datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, limitarea utilizării acestora;
 • c) dacă operatorul de date nu mai are nevoie de acestea în scopul prelucrării, dar datele personale sunt necesare pentru ca persoana vizată să demonstreze, să exercite sau să apere un drept în instanță;
 • d) partea interesată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul UE 679/2016 în așteptarea verificării privind posibila prevalență a motivelor legitime ale operatorului de date în raport cu cele ale părții interesate.

Dreptul prevăzut la articolul 20. Dreptul la portabilitatea datelor

Partea interesată are dreptul să primească într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de către un dispozitiv automat, datele sale personale furnizate operatorului de date și are dreptul să transmită aceste date, fără obstacolări, altui operator de date.

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Partea interesată poate revoca acordul privind prelucrarea datelor sale personale prin trimiterea unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, la următoarea adresă: via Principe di Granatelli n. 46 - 90139 Palermo, însoțită de o copie a documentului de identitate, cu următorul text: << revoc consimțământului pentru prelucrarea tuturor datelor mele personale >>. La sfârșitul acestei operațiuni, datele dumneavoastră personale vor fi eliminate din arhive cât mai curând posibil.

Dacă doriți să aveți mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau să vă exercitați drepturile menționate la punctul 7 de mai sus, puteți trimite o scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă: viale Europa n. 23 - Valderice (Tp). Înainte de a putea furniza sau modifica orice informație, este posibil să fie necesar să vă confirmați identitatea și să răspundeți la câteva întrebări. Vă va fi oferit un răspuns în cât mai scurt timp posibil.

Rezervă acum