INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Uaktualnione do Reg UE 2016/679 (Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące Ochrony danych osobowych i polityki prywatności).

Wprowadzenie

Stacja Dializ dr Mucaria respektuje Państwa sferę prywatną i bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawa i będziemy Państwa obszernie informować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Staja Dializ dr Mucaria może przetwarzać dane osobowe użytkownika strony internetowej i przetwarzać je na użytek naszej witryny. W poszczególnych sekcjach witryny gromadzone są dane użytkownika opublikowane szczegółowo w art. 14 oraz 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 tj. według “Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych” z dnia 27 kwietnia 2016. W myśl wyżej wymienionego rozporządzenia, zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie proponowanego przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik odwiedzający naszą witrynę używa danych osób trzecich, powinien niezwłocznie poinformować o tym administratora witryny, by mógł on odpowiednio sformułować zgodę w myśl Rozporządzenia rr 2016/679.

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych DPO

MUCARIA S.R.L.”, z siedzibą statutową w Valderice (TP) przy ul.Viale Europa 23, tel. +39 0923836440 pec: centroemodialisispa@pec.it.
Inspektorem danych osobowych jest Adwokat Giuseppe Edoardo Scarlata z kancelarią w Palermo, z siedzibą przy ul. Enzo ed Elvira Sellerio 38 – e-mail: avv.scarlata@gmail.com - pec: avv.scarlata@pec.it.

Rodzaje przetwarzanych danych

Odwiedzanie, czy konsultacja z naszej strony internetowej przeważnie nie powoduje gromadzenia danych użytkownika lub ile nie jest to wymagane / wyszczególnione przez cookie „ciasteczka” określonych poniżej. Oprócz tak zwanych „danych nawigacyjnych” (patrz poniżej), dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkownika mogą być przetwarzane, gdy ten ostatni wchodzi w interakcję z funkcjami Witryny lub żądaniami korzystania z usług oferowanych w Witrynie. Zgodnie z zasadą prywatności, Stacja Dializ Mucaria może również gromadzić dane osobowe osób trzecich w ramach prowadzonej działalności.

Polityka plików cookie

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki plików cookie stosowanych w tej witrynie, odsyłamy do informacji rozszerzonych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane za pośrednictwem systemów informatycznych należących do Stacji Dializ dr Mucaria i zarządzanych przez niego samego lub przez zewnętrznych dostawców usług technicznych; Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Dostępność danych osobowych” poniżej. Dane przetwarzane są wyłącznie przez specjalnie upoważniony personel, w tym personel odpowiedzialny za przeprowadzanie nadzwyczajnych czynności konserwacyjnych.

Cele i metody przetwarzania danych

Stacja Dializ dr Mucaria może przetwarzać wspólne i wrażliwe dane osobowe użytkownika w następujących celach: korzystanie przez użytkowników z usług i funkcji w Witrynie, zarządzanie żądaniami i raportami przez ich użytkowników, wysyłanie biuletynów, zarządzanie otrzymywanymi aplikacjami za pośrednictwem strony itp.
Ponadto, za dalszą i konkretną opcjonalną zgodą użytkownika, Stacja Dializ dr Mucaria może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, tj. W celu przesyłania użytkownikowi materiałów promocyjnych i / lub komunikatów handlowych związanych z usługami firmy, pod wskazanymi adresami, zarówno tradycyjnymi metodami i / lub środkami kontaktu (takimi jak papierowa poczta, rozmowy telefoniczne z operatorem itp.), jak i zautomatyzowanym (takim jak komunikacja internetowa, faksy, e-maile, wiadomości tekstowe, aplikacje na urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety itp, aplikacje czy konto w portalach społecznościowych - np. przez Facebooka lub Twittera, połączenia z operatorem automatycznym itp.).
Dane osobowe przetwarzane są zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i wprowadzane do firmowego systemu informacyjnego w pełnej zgodności z EU Reg 2016/679, w tym profilami bezpieczeństwa i poufności oraz w oparciu o zasady poprawności i zgodności z prawem przetwarzania. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 dane są przechowywane i przechowywane przez okres dozwolony przez obowiązujące prawo.

Bezpieczeństwo i jakość danych osobowych

Stacja Dializ dr Mucaria zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych oraz przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewidzianych w obowiązujących w tychże przepisach w celu uniknięcia utraty danych, lub nielegalnego wykorzystywania danych i nieuprawnionego dostępu do nich, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów technicznych dotyczących minimalnych środków bezpieczeństwa. Ponadto systemy informacyjne i programy komputerowe wykorzystywane przez Stację Dializ dr Mucaria są skonfigurowane w taki sposób, aby zminimalizować wykorzystanie danych osobowych i identyfikacyjnych; dane te są przetwarzane wyłącznie w celu osiągnięcia określonych celów realizowanych od czasu do czasu. Stacja Dializ dr Mucaria wykorzystuje wiele zaawansowanych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu promowania ochrony danych osobowych użytkowników; na przykład dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach zlokalizowanych w miejscach z chronionym i kontrolowanym dostępem. Użytkownik może pomóc Stacji Dializ dr Mucaria w aktualizacji i utrzymaniu jej danych osobowych, przekazując wszelkie zmiany dotyczące jej adresu, kwalifikacji, informacji kontaktowych itp.

Zakres komunikacji i dostępu do danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione:

 • wszystkim podmiotom, których prawo dostępu do takich danych jest zgodne z przepisami;
 • naszym pracownikom, w kontekście ich obowiązków;
 • wszystkim osobom fizycznym i / lub prawnym, publicznym i / lub prywatnym, gdy komunikacja ta okazuje się niezbędna do wykonywania naszej działalności oraz w sposób i do celów opisanych powyżej;

Charakter przekazywania danych osobowych

Przekazanie niektórych danych osobowych przez użytkownika jest wymagane, aby umożliwić firmie zarządzanie komunikacją, żądaniami otrzymanymi od użytkownika lub skontaktowaniem się z nim w celu realizacji jego żądania. Ten typ danych jest oznaczony gwiazdką [*], w takim przypadku zgoda jest obowiązkowa, by umożliwić Firmie realizację wniosku użytkownika, i przekazanie danych, których bez powyższej zgody przekazać nie można. W każdym innym przypadku gromadzenie innych danych gdy nie są oznaczone symbolem [*] jest opcjonalne: niepodanie ich nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji dla użytkownika.

Podanie danych osobowych przez użytkownika w celach marketingowych, jak określono w sekcji „Cele i metody przetwarzania” jest opcjonalne, a odmowa ich udzielenia nie będzie miała żadnych konsekwencji. Zgoda udzielona w celach marketingowych powoduje rozszerzenie komunikacji za pomocą automatycznych i tradycyjnych metod i / lub środków kontaktowych, jak pokazano powyżej.

Prawa użytkownika

Art. 15 (prawo dostępu), 16 (prawo do sprostowania) rozporządzenia UE 2016/679

Zainteresowana strona ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, że przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, w tym przypadku, uzyskać dostęp do danych osobowych i następujących informacji:

 • a) cele przetwarzania;
 • b) kategorie danych osobowych, o których mowa;
 • c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności jeśli są odbiorcami z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • d) okres przechowywania dostarczonych danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria zastosowane do ustalenia tego okresu;
 • e) otrzymanie informacji nt. czy istnienie prawo osoby, której dane dotyczą, do sprostowania lub usunięcia danych osobowych przez administratora, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, czy też sprzeciwienia się ich przetwarzaniu;
 • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • g) jeżeli dane nie są uzyskane od osoby, której dane dotyczą, prawo uzyskania wszystkich informacje dostępne na temat ich pochodzenia;
 • h) istnienie zautomatyzowanego procesu który decyduje, także profiluje nt. istotnych informacji na temat zastosowanych kryteriów, a także znaczenia i oczekiwanych konsekwencji takiego traktowania osoby, której dane dotyczą.

Prawo, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia UE 2016/679 - prawo do odwołania („prawo do bycia zapomnianym”)

Zainteresowana strona ma prawo zażądać od administratora danych usunięcia swoich danych osobowych, bez podania przyczyny, a administrator danych ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia tych danych osobowych, jeżeli istnieje jeden z następujących powodów:

 • a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone i przetwarzane;
 • b) osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej;
 • c) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 i nie ma uzasadnionego ważnego powodu, aby kontynuować przetwarzanie lub sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2;
 • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego ustanowionego przez prawo Unii lub państwo członkowskie, któremu podlega administrator danych;
 • f) dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679.


Prawo, o którym mowa w art. 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania od administratora danych, gdy wystąpi jedna z następujących przyczyn:

 • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych w okresie niezbędnemu administratorowi danych do zweryfikowania dokładności tychże danych osobowych;
 • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • c) chociaż administrator danych już go nie potrzebuje do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne, aby osoba, której dane dotyczą, mogła ustalić, skorzystać lub bronić prawa w sądzie;
 • d) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679 w oczekiwaniu na weryfikację pod kątem możliwego rozpowszechnienia uzasadnionych powodów administratora danych w stosunku do danych zainteresowanej strony.

Prawo, o którym mowa w art. 20 Prawo do przenoszenia danych

Zainteresowana strona ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez urządzenie automatyczne, danych osobowych jej dotyczących przekazanych administratorowi danych oraz ma prawo do przesyłania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód przez część administratora danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie

Zainteresowana strona może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru na następujący adres: via Principe di Granatelli n. 46 - 90139 Palermo wraz z kserokopią dokumentu tożsamości z następującym tekstem: Pod koniec tej procedury Twoje dane osobowe zostaną usunięte z archiwów tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z praw, o których mowa w pkt 7 powyżej, możesz wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru na następujący adres: viale Europa n. 23 - Valderice (Tp). Przed podaniem lub zmianą informacji może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości i udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania. Odpowiedź zostanie udzielona jak najszybciej.

Zarezerwuj teraz