ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Frissítve a 2016/679 EU rendelet (A személyes adatok védelméről szóló Európai Rendelet)

Bevezetés

A Dialisi Mucaria a személyes adatok védelmét nagyon komolyan veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy azt figyelembe veszi. Jelen adatvédelmi nyilatkozat (“Privacy Policy”) hatálya a Dialisi Mucaria weboldalán keresztül történő személyes adatok kezeléséhez fűződő tevékenységekre, és az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozik. Jelen tájékoztató értelmében a Dialisi Mucaria kezelheti a felhasználó személyes adatait, amikor az meglátogatja a webhelyet és igénybe veszi a webhely szolgáltatásait. A webhely azon részeiben, ahol a felhasználó személyes adatait gyűjtik, általában egy speciális tájékoztató jelenik meg az EU 2016/679 rendeletének 13/15 cikkelye alapján. 2016/679 EU rendelet előírja hogy érintett hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.Ha az érintett harmadik személyek személyes adatait szolgáltatja, akkor biztosítania kell, hogy az adatok továbbítása a Dialisi Mucaria-val és az azt követő kezelés az alkalmazandó adatvédelmi politikában meghatározott célokra összhangban legyen a 2016/679 EU rendelettel és az alkalmazandó jogszabályokkal.

Az adatkezelő ill. DPO neve, elérhetőségei

Adatkezelő: „MUCARIA S.R.L.”. Székhely: Valderice (Tp) viale Europa n.23. – tel. +390923836440 PEC: centroemodialisispa@pec.it

Adatvédelmi tisztviselő: Giuseppe Edoardo Scarlata, székhely: Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio 38 – mail: avv.scarlata@gmail.com - pec: avv.scarlata@pec.it

A feldolgozott adatok típusa

A webhely látogatása és konzultációja általában nem foglalja magában az érintett személyes adatainak gyűjtését és feldolgozását, kivéve a navigációs adatokat és az alább meghatározott sütiket. Az úgynevezett „navigációs adatokon” kívül(lásd alább), a felhasználó önként szolgáltatott személyes adatai feldolgozásra kerülhetnek, amikor a felhasználó kapcsolatba lép a webhely funkcióival, vagy a webhelyen kínált szolgáltatások igénybevételekor. Az Adatvédelmi Kódexnek előírása szerint, a Dialisi Mucaria üzleti tevékenysége során harmadik személyektől is gyűjtheti a felhasználó személyes adatait.

Cooky policy

Az ezen a weboldalon alkalmazott cookie policy-val kapcsolatos további információért, lásd a kibővített információkat.

Személyes adatok tárolása

A személyes adatokat a Dialisi Mucaria tulajdonában lévő, ugyanazon vagy harmadik féltől származó műszaki szolgáltatók által kezelt informatikai rendszerek révén tárolják és dolgozzák fel.További részletek “Személyes adatok hozzáférhetősége “ szakaszban találhatók. Az adatokat kizárólag az erre a célra felhatalmazott személyzet kezeli, ideértve a rendkívüli karbantartási műveletek elvégzéséért felelős személyeket is.

Az adatkezelés célja és módszerei

A Dialisi Mucaria az alábbiakban feltüntetett célokból kifolyólag kezeli az érintett általános és személyes adatait: a webhelyen található alkalmazások és szolgáltatások használata az érintett által, a felhasználók kérelmeinek valamint jelentéseinek kezelése, hírlevelek küldése, a weboldalon keresztül érkezett kérelmek kezelése, stb.
Ezenfelül az érintett utólagos és külön hozzájárulásával, a Dialisi Mucaria kezelheti a személyes adatokat marketing célokra, azaz a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós anyagok és/vagy a Társaság szolgáltatásait érintő kereskedelmi jellegű értesítések küldése, a feltüntetett címekre, hagyományos módon és / vagy kapcsolattartási eszközökkel (például papír levél, operátoros telefon hívás stb.) és automatizált (például internetes kommunikáció, fax, e-mail, SMS, applikációk mobil eszközök által, mint például okostelefonok és táblagépek -cd. APPS-, közösségi oldalak fiókok - pl. a Facebookon vagy a Twitter-en keresztül, hívások automatikus operátorral, stb.).
A személyes adatok kezelése, teljes mértékben figyelembe véve az EU 2016/679 rendeletét, papíron valamint elektronikus formában történik, és a céges információs rendszerbe kerülnek, a biztonsági és titoktartási profilok, valamint a helyes és jogszerű kezelés elvén alapulva. Az EU 2016/679 rendelettel összhangban, az adatokat a hatályos törvény által megengedett ideig őrzik meg és tárolják.

A személyes adatok minősége és biztonsága

A Dialisi Mucaria kötelezettséget vállal arra, hogy megvédi a felhasználó személyes adatait, továbbá az adatvesztés elkerülése érdekében, betartja az alkalmazandó jogszabályokban előírt biztonsági rendelkezéseket, az adatok jogellenes vagy tiltott felhasználása és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, különös tekintettel a minimális biztonsági intézkedésekre vonatkozó műszaki előírásokra. Ezenfelül a Dialisi Mucaria által használt információs rendszerek és számítógépes programok úgy vannak konfigurálva, hogy minimalizálják a személyes és az azonosító adatok felhasználását;ezeket az adatokat csak az időnként kitűzött célok elérése érdekében dolgozzák fel. A dialízis-Mucaria több fejlett biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében; például a személyes adatokat biztonságos szerverek tárolják, védett és ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező helyeken. A felhasználó segíthet a Dialisi Mucaria Központnak személyes adatainak frissítésében és karbantartásában azáltal, hogy értesíti a címére, képesítésére, elérhetőségére stb. vonatkozó bármilyen változást.

A kommunikáció és az adatokhoz való hozzáférés hatálya

A felhasználó személyes adatai az alább feltüntetett személyeknek adhatók át:

 • minden olyan személy, akinek az ilyen adatokhoz való hozzáférés jogát a szabályozási rendelkezések alapján elismerik;
 • partnereinknek, cégünk alkalmazottainak feladatkörük összefüggésében;
 • mindazon természetes és / vagy jogi személynek, köz- és / vagy magánszemélynek, kommunikáció érdekében vagy működőképes tevékenységünk végrehajtásához, a fent leírt módon és célokból;

A személyes adatok szolgáltatásának jellege

A felhasználó részéről, kötelező bizonyos személyes adatok megadása, a Társaság és a felhasználó közötti kapcsolattartás, a felhasználó esetleges kérelme végett, valamint azért, hogy a felhasználót elérhesse és kérelmének eleget tehessen. Az ilyen típusú adatokat csillaggal jelöljük [*], és ebben az esetben az adatok megadás kötelező, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a társaság számára a kérés nyomon követését, amely alapértelmezés szerint nem dolgozható fel. Ellenkezőleg, a csillaggal nem megjelölt egyéb adatok gyűjtése nem kötelező: az adatok megadásának elmulasztása semmilyen következménnyel nem jár a felhasználó számára.

A felhasználó személyes adatainak marketing célokra történő felhasználása,ahogyan az az "adatkezelés céljai és módszerek" szakaszban leírtak szerint, opcionális, és az adatok megtagadásának nincs következménye. A marketing célokra adott jóváhagyás, a kommunikáció automatikus és hagyományos módszereken és / vagy kapcsolattartási eszközökön történő továbbítása, a fent leírtak szerint.

Az érintett jogai

Az 2016/679 EU rendelet 15. cikke (hozzáférési jog), 16. cikke (helyesbítési joga)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • a) az adatkezelés céljai;
 • b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásra vonatkozó minden elérhető információ;
 • h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

17. cikk A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • f) személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor


A 18 cikkben említett jog A kezelés korlátozásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

20. cikk Az adat hordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A kezelés beleegyezésének visszavonása

Az érintett a személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának jogát gyakorolhatja, és pedig a kérelmének ajánlott levélben történő elküldésével a következő címre: Via Principe di Granatelli n.46-90139 Palermo, mellékelve a személyazonosító okmányának fénymásolatával, illetve a következő szöveggel: “minden személyes adatom feldolgozásához való hozzájárulásom visszavonom” . Ennek a műveletnek a végén az Ön személyes adatait a lehető leghamarabb eltávolítják az archívumból.

Amennyiben további információra van szüksége a személyes adatainak feldolgozásáról, vagy gyakorolni kívánja a fenti 7. pontban említett jogokat, azt ajánlott levél küldésével megteheti. Cím: Viale Europa n.23 – Valderice (Tp). Mielőtt bármilyen információt megadna vagy megváltoztatna, igazolnia kell személyazonosságát valamint válaszolnia néhány kérdésre. A lehető leghamarabb válasszal

Foglalja le most