Политика на cookie

Cookies представляват текстови файлове, разположени в компютъра на потребителя на уеб-сайта, когато той го е посетил. Cookies се използват с цел да се разпознават устройствата и предпочитанията на потребителя и могат да имат и други цели, например, да повишат удобството при използване на сайта и да съхранят предпочитанията на ползвателя. От гледна точка на техния обхват и използване, сookies се разделят на:

  • технически сookies;
  • профилирани cookies;
  • странични файлове.

Настройки на Cookies за този уеб-сайт

Технически сookies;

Техническите cookies – това са cookies, които не изискват съгласието на потребителя, както е указано в Ал.122 ч. 1 от Закона 196/2003. Имайте предвид, че някои технически cookies са абсолютно необходими, и, ако те се изключат, някои раздели на уеб-сайта могат да станат недостъпни.

Профилирани cookies;

Този сайт не показва профилирани cookies от едната страна.

странични cookies

Този сайт има странични cookies, т.е. cookies,  които се управляват и анализират с помощта на други уеб-сайтове.  Cookies се съхраняват в устройството на потребителя с помощта на плъгини или код, генерирани от други доставчици.

В частност:

Някои плагини на Google Analytics се използват в този уеб-сайт, за да се съхранят анонимно и да анализират данните на трафика и предпочитанията за използване. Тези cookies поддържат контрола на системите,  повишавайки  удобството за използване и производителност.

Този сайт не използва и не разрешава да се използва от трети лица на Google Analytics, за да контролира  или събира персонални  идентификационни данни. Google не прикача този IP-адрес към някоя друга информация в паметта и не асоциира IP-адреса с всякакви потребители за тяхната индетификация. Google може да разкрива такава ​​информация на трети лица, когато това се изисква от закон или ако третите лица обработват такава информация от името на Google.

За получаване на допълнителна информация, моля, обърнете се към търсачката: https://www.google.it/intl/bg/policies/privacy/partners/

Ползвателите могат да отключат Google Analytics с тази търсачка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

И накрая, страничните cookies изпращат информация от и към странични уеб-сайтове, в съответствие с политиката на cookies на всяка трета страна, както беше упоменато в края на тази информация. Това съответства на необходимостта от придобиване на съгласие от третата страна.

Технически бисквитки Cookies

Странични бисквитки Cookies

Изключване на cookies

Независимо от това, че вече е описано по-горе за cookies, необходими за преглеждането на Интернет-страниците, cookies могат да бъдат отстранени с помощта на един от инструментите, изброени в края на настоящата информация и могат да се отстранят с помощта на браузера. Всеки браузер има различни параметри и процедури за управление на предпочитанията на потребителя. За получаване на по-подробна информация, моля, преминете на търсачките по-долу: