Informacje o prywatności

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 tj. według “Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych” z dnia 27 kwietnia 2016, informujemy Pana/Panią, iż udzielone przez Panią/Pana dane osobowe powierzone w celu dostępu do świadczeń w Centro di Emodialisi del Dott. Mucaria s.r.l. (Stacja Dializ Dr Mucarii Sp.z.o.o., zwanej dalej Stacją Dializ) podlegają przetwarzaniu danych osobowych należycie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Polityki ochrony danych osobowych.

Udzielone przez Pana/Panią dane będą przetwarzane zarówno w formie pisemnej (papierowej), jak i za pomocą formy elektronicznej i telematycznej, w celu udzielenia świadczeń poprzez Stacje Dializ, a zatem w imię uzasadnionego Państwa interesu: celem diagnozy, leczenia, opracowania statystyki, w celach naukowych i postępowych; celem świadczenia usług oferowanych bezpośrednio lub udzielanych za pośrednictwem własnych struktur, organów przewidzianych przez statut spółki lub przez firmy usługowe, specjalnie wyznaczone do wykonania tychże usług z oferty.

Dostarczenie danych osobowych i poufnych jest dobrowolne, lecz także niezbędne do uzyskania świadczeń i korzystania z oferty; bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych nie będziemy mogli udzielić pacjentom wymienionych powyżej świadczeń oraz pozostałych usług. Informujemy, że przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie gromadzonych danych, ich nielegalnemu używaniu, nieautoryzowanemu dostępowi lub przetwarzaniu danych w sposób niedozwolony lub niezgodny z celami ich gromadzenia.

Dane udzielone do powyżej wymienionych celów będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, jak i również za pośrednictwem zatrudnionych przez Administratora pracowników oraz jego współpracowników wyznaczonych do tychże celi - odpowiednio w zakresie ich funkcji, tak aby mogli zrealizować konkretne zadania wskazane w niniejszym oświadczeniu oraz które zostały im powierzone według instrukcji otrzymanych od Administratora.

Nagromadzone dane osobowe mogą być ujawniane stronom trzecim w celu wywiązania się z przepisów prawa lub w celu wykonania nakazów władz publicznych uprawnionych do takich działań lub w celu dochodzenia lub obrony przysługujących praw przed sądem. Ponadto, jeżeli jest to absolutnie niezbędne, również upoważnionym profesjonalistom, takim jak prawnicy i rzeczoznawcy.

Informujemy, że Pana/Pani dane nie zostaną przekazane do serwerów i/lub organizacji spoza Unii Europejskiej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji konkretnych celów w których dane te są przetwarzane. Dane będą przechowywane w naszych archiwach pisemnych i cyfrowych; dane, których przechowywanie nie jest nakazane wedle przepisów prawa zostaną natychmiast usunięte.

Administratorem danych osobowych jest stacja dializ “CENTRO DI EMODIALISI DEL DOTT. MUCARIA S.R.L.”, z siedzibą statutową w Valderice (TP) przy ul.Viale Europa 23, tel. +39 0923836440 pec: centroemodialisispa@pec.it

Inspektorem danych osobowych jest Adwokat Giuseppe Edoardo Scarlata z kancelarią w Palermo, z siedzibą przy ul. Enzo ed Elvira Sellerio 38 –e-mail: avv.scarlata@gmail.com - pec: avv.scarlata@pec.it

Prawa Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych - artykuły 15, 16, 17, 18, 19, 20 – Prawo do dostępu

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do informacji ws. Państwa danych osobowych ze wskazaniem na pochodzenie tychże danych osobowych, celów ich użycia oraz sposobów przetwarzania, jak i prawo do informacji odnośnie stosowanego postępowania podczas przetwarzania danych przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, prawo do uzyskania danych identyfikacyjnych administratora, informację o osobach, podmiotach oraz kategoriach podmiotów odpowiedzialnych, którym Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione lub które mogą się o nich dowiedzieć będąc kierownikami lub osobami, którym powierzono realizację poszczególnych zadań.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych. Może to Pan/Pani uczynić wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Administratora danych osobowych; ponadto zainteresowana strona może wykonywać prawa o których mowa w art. 7 oraz 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679.

Aby skorzystać ze swoich praw może Pan/Pani wysłać wiadomość na adres e-mail privacy@dialisimucaria.it. Na Pana/Pani wiadomość postaramy się odpowiedzieć w możliwie najkrótszym czasie.

Zarezerwuj teraz